Opium des volks / Cannabis is een van de meest gebruikte roesmiddelen van de opiumlijst. Wet camulet (pgmcg.nl)

mymedicine

Vanwege de scheiding der markten is gedoogde verkoop van cannabis is in Nederland mogelijk gemaakt. Alleen weten mensen eigenlijk niet wat ze blowen..

Tot de voorwaarden van gedoogde verkoop behoort curieus niet de verplichting van het verstrekken van valide voorlichting middels een etiket waarop de samenstelling van cannabis-soorten (mg/g) staat aangegeven. Daardoor is onbekend wat er in de hasj & wiet zit die in de coffeeshop wordt verkocht en dus ook niet of er in een ongunstig geval zelfs schadelijke bestrijdingsmiddelen bij de teelt zijn gebruikt. Daar het gaat om stoffen met psychotrope werking is het onwenselijk dat er geen voorlichting met samenstellingsinformatie verplicht is en mensen in feite niet weten wat ze puur of vermengd met tabak blowen. Op de verpakking van andere producten staat wel aangegeven op een etiket wat de samenstelling is, maar omdat cannabis vanwege de gedoogde status niet onder de waren-wet valt zou er geen cannabis-etiket mogelijk zijn, zo is de redenering. Alleen bij medicinale gesteriliseerde cannabis die gestandaardiseerd is geteeld is patiënteninformatie ten behoeve van medische doeleinden beschikbaar gesteld. Het gaat dan bij medicinale cannabis om informatie met percentages van cannabinoïden (cannabisbureau.nl), maar (nog) niet de geurstoffen die cannabis de unieke geur geeft en wel van effect zijn op de ervaring en de werkzaamheid bij het gebruik van cannabis (Taming THC. Potential cannabis synergy & phythocannabinoid-terpenoid entourage effects, Russo, 2011)

blad

Het is wenselijk dat gebruikers weten wat de samenstelling van een cannabis soort is,  voordat de cannabis wordt gebruikt, vooral omdat het een middel met psychotrope stoffen betreft waaraan risico’s voor de volksgezondheid verbonden kunnen zijn. Voor een gewenste situatie waarbij een cannabis-etiket met samenstellingsinformatie beschikbaar is en bewuste geinformeerde aankoopkeuzes kunnen worden gemaakt, zal dat een wetenschappelijke & juridische benadering vergen.

Wetenschap.
Voor het kunnen vermelden van gewenste betrouwbare samenstelling van cannabis tbv gedoogde context is een wetenschappelijke labaratorium-analyse vereist, waar vanwege analytisch-chemische gronden een opiumontheffing voor geldt (comm. kantoor Procureurs Generaal 2010). Om betrouwbare informatie te kunnen verstrekken over een grotere voorraad en per soort cannabis, die bij de gedoogde verkoop wordt verkocht, is gecontroleerde teelt onontbeerlijk.
Bij cannabis met onbekende herkomst is niet bekend hoe er is geteeld en is de voornaamste werkzame stof van cannabis, tetrahydrocannabidiol (THC) en de beschermende component van de cannabisplant cannabidiol (CBD) mogelijk niet homogeen over de plant verdeelt, wat de bemonstering voor een deugdelijke analyse bemoeilijkt. In geval van onbekende herkomst en teeltwijze kan alleen over het geteste sample bij een gevalideerde testmethode betrouwbare uitspraken worden gedaan (pers comm. Universiteit Leiden).
De jaarlijkse THC Monitor in opdracht van de overheid geeft alleen een gemiddeld percentage aan, maar dus niet de samenstelling bij de soorten cannabis die in de coffeeshop worden aangeboden.

Juridisch.
De huidige wetgeving voorziet in een juridische mogelijkheid om geinformeerde voorlichting betreft de samenstelling van cannabis-soorten middels een etiket voor ‘het opium des volks*’ mogelijk te maken. Daarbij is onderscheid tussen reclame & voorlichting met betrekking tot de gedoogde context van belang.

De eerste voorwaarde voor de gedoogde verkoop van cannabis betreft de A, geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit, gelieerd aan Opiumwet Artikel 3b:
1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een opiumwet-middel te bevorderen, is verboden.

– Voorlichting over de samenstelling van cannabis die op wetenschappelijke wijze is geanalyseerd geeft invulling aan in het bijzonder artikel 3b tweede lid van de Opiumwet:
2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting.

Verstrekking van etiket-informatie met percentages van cannabinoïden & terpenen die op wetenschappelijke wijze is geanalyseerd valt onder wetenschappelijke voorlichting, wat zowel ten behoeve van medisch gebruik van cannabis als voor persoonlijk gebruik kan worden verstaan vanuit de strekking van dit specifieke wetsartikel.

beschermingpatientWet Camulet

Artikel 13b van de Opiumwet staat ook wel bekend als Wet Damocles, die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een lokaliteit waar opiumwetmiddelen voorhandig zijn of worden verkocht voor een bepaalde duur te kunnen sluiten. Waar het zwaard van Damocles de betekenis van een dreiging heeft, heeft opiumwet 3b tweede lid, ook wel Wet Camulet, de ouderwetse term voor vredespijp, de betekenis van middels het ceremonieel roken van de vredespijp tot overeenstemming komen. Een burgemeester die in het licht van eerbiediging van Nederlandse wetten valide geinformeerde voorlichting over de samenstelling van cannabis wenselijk acht, en concrete stappen zet (bijvoorbeeld in VNG-verband) om een cannabis-etiket met betrekking tot gedoogde context mogelijk te maken handelt niet alleen conform de ambtseed vanuit de uitvoering van de strekking van wet camulet, maar bestendigt ook de scheiding der markten, aangezien de door een wetenschappelijk lab vastgestelde informatie op het etiket die bij de gedoogde verkoop in de coffeeshop wordt versterkt bij de straathandel niet mogelijk is.

 

Afstemming & instemming
Door afstemming met burgemeesters, coffeeshops & belastingdienst gaat het erom vast te stellen wat de het volume van de werkelijk gemiddelde verkoop van gedoogde cannabis is. Op basis daarvan vervolgens tot instemming te komen over hoeveel soorten voor de gecontroleerd geteelde cannabis in aanmerking komen en die na een wetenschappelijke labanalyse van een etiket worden voorzien tbv de gedoogde context, waarmee een nadere uitwerking voor de implementatie en uitvoering van wet camulet mogelijk wordt.

Wet camulet, etikettering tbv het ‘opium des volks’ gaat uit van informed consent, waarbij gecontroleerd geteelde cannabis op geinformeerde wijze en bij zelfbeschikking kan worden gebruikt.Dat deugt & zal deugd doen.

 

* Religion is das opium des volkes – afgeleid van Karl Marx in ‘Zur Kritiek in der Hegelschen Rechtsphilosophie’, 1844.

Aldus, drs. Hester Kooistra – humanisticus te Amsterdam


20170104_200224

Wij Stichting PGMCG en MedicalCannabisSupplies ondersteunen dit


 

Ander artikel over wet camulet inclusief video

Bron Stichting PGMCG