Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis aangenomen!

wij

Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

Amendement

Nummer
34165-11
Publicatiedatum
1 februari 2017
Indiener
Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL

AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN
Ontvangen 1 februari 2017
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.
II

In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken.

Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.
Van Tongeren

Bron

Amendement

Nummer
34165-23
Publicatiedatum
20 februari 2017
Eerste ondertekenaar
Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren 34165-23 t.v.v. nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma.

b. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.

II

In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:

1. “In artikel 8i, vijfde lid,” wordt vervangen door:

Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid.

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid wordt “de in artikel 8h genoemde doeleinden” vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.

Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

Van Tongeren

Bron

21/2/2017 amendement is aangenomen!

liebet

 

 

 

 

18/2/2017 Liesbeth van Tongeren op Twitter: dinsdag 21 februari stemmingen over amendement

liesbeth

C47x_uiWQAALISE

Wat in Tilburg mogelijk is, moet landelijk ook toegepast kunnen worden.

Aangezien de zorgverzekeraars nu aan geen enkele patiënt meer medicinale cannabis vergoed vanuit de basisverzekering, de 5 soorten van bedrocan niet voldoen, men geen ongecontroleerde wiet uit de coffeeshop wil of men zelfvoorzienend wil zijn en recht op zelfbeschikking heeft, is recht op eigen kweek noodzakelijk!

 

Status Legale Eigen Kweek Medicinale Cannabis gemeente Tilburg

 


 

Nederlandse oplossing voor een Nederlands probleem (NRC vandaag)

 

 

 

IMG_5670